INTERN REGLEMENT

I. – ALGEMENE VOORWAARDEN                            
                              
1 – Toelatingsvoorwaarden:      
               
Om het terrein te mogen betreden, zich te installeren en te verblijven op een kampeerplaats, moet er eerst toestemming worden verkregen van de beheerder of zijn vertegenwoordiger. Hij heeft de verplichting om toe zien op de goede gang van zaken op het kampeerterrein en op het respecteren van het voorliggende intern reglement. Het verblijf op het kampeerterrein impliceert de aanvaarding van de beschikkingen van voorliggend reglement en de verbintenis zich er aan te houden.                       
                              
2 – Politieformaliteiten:                              
                              
Elke persoon die voor minstens één nacht op het kampeerterrein zal verblijven, moet voorafgaand aan de beheerder, of diens vertegenwoordiger, zijn identiteitsbewijzen voorleggen en de door de politie vereiste formulieren invullen.  Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders, zullen niet toegelaten worden, tenzij mits schriftelijke verklaring van deze.                   
                              
3 – Installatie :                  
                              
De tent of de caravan en het bijhorende materiaal moeten op de aangeduide plaats geïnstalleerd worden, volgens de instructies die de beheerder of zijn vertegenwoordiger hebben gegeven.                       
                              
4 – Receptie :                  
                              
Open van 9 tot 20 u. Aan de receptie vindt u alle inlichtingen over de diensten van het kampeerterrein.                          
                              
5 – Vergoedingen :                        
                              
De vergoedingen moeten betaald worden bij de receptie op de vooravond van het vertrek. Het bedrag hangt uit bij de ingang van het kampeerterrein en bij de receptie.                       
                              
6 - Lawaai en stilte :                       
                              
De gebruikers van het kampeerterrein zijn verzocht om alle geluid en discussies, die de buren kunnen storen, te vermijden. Geluidstoestellen moeten dienovereenkomstig worden geregeld. Het sluiten van deuren en koffers moet zo discreet mogelijk gebeuren. Honden en andere dieren mogen nooit los worden gelaten. Ze mogen niet op het kampeerterrein achterblijven in afwezigheid van hun bazen, zelfs opgesloten en deze blijven burgerrechtelijk aansprakelijk. Er heerst totale stilte tussen 22 en 7 uur.                             
                              
7 – Bezoekers :                
                              
Na toestemming van de beheerder of zijn vertegenwoordiger mogen bezoekers toegelaten worden op het kampeerterrein op verantwoordelijkheid van de kampeerders die ze ontvangen. De kampeerder kan een of meerdere bezoekers ontvangen bij de receptie. Als de bezoekers toestemming hebben om zich op het kampeerterrein te begeven, kan het zijn dat de kampeerder die ze ontvangt een vergoeding moet betalen in de mate dat de bezoeker toegang heeft tot de prestaties en/of installaties van het kampeerterrein. Het bedrag van de vergoeding hangt uit bij de ingang van het kampeerterrein en bij de receptie. Bezoekersvoertuigen zijn verboden op het kampeerterrein.                         
                              
8 – Circuleren en parkeren van voertuigen :                      
                              
Binnen het kampeerterrein bedraagt de maximumsnelheid 10 km/uur. De circulatie is verboden tussen 22.30 u en 7 u. Enkel de voertuigen die behoren tot de kampeerders mogen circuleren binnen het kampeerterrein. Het parkeren, strikt verboden op plaatsen die normaal ingenomen zijn als kampeerplaats, mag onder geen voorwaarde de circulatie verstoren, noch de installatie van nieuw aangekomenen hinderen.                           
                              
9 – Onderhoud en uitzicht van de installaties :                  
                              
Iedereen is er aan gehouden om elke actie te vermijden die schade kan toebrengen aan de eigendom, de hygiëne en het uitzicht van de camping. Het is verboden om afvalwater op de grond of in de kanalen te gooien. De « caravanbewoners » zijn verplicht om hun afvalwater in de daarvoor voorziene installaties te lozen.  Het huishoudafval, het afval van gelijk welke oorsprong en het papier moet in de vuilnisbakken worden gedeponeerd. Iedereen is er aan gehouden om elke actie te vermijden die schade kan toebrengen aan de eigendom, de hygiëne en de installaties van de camping, met name het sanitair. De aanplantingen en de bloemendecoraties moeten worden gerespecteerd. Het is de kampeerders verboden om nagels in de bomen te slaan, takken af te breken of aanplantingen te doen. Het is eveneens verboden om een plaats af te bakenen met persoonlijke middelen, of in de grond te graven.  Elke schade aan de beplanting, de afsluitingen, het terrein of de installaties van het kampeerterrein zijn ten laste van de uitvoerder deze. De plaats die tijdens het verblijf gebruikt is, moet in dezelfde staat onderhouden worden, zoals de kampeerder het bij aankomst heeft aangetroffen.                    
                              
10 – Veiligheid :               
                              
a) Brand :                            
                              
Open vuur (hout, kolen enz.) zijn ten strengste verboden. Verwarmingstoestellen moeten in goede werkingsstaat gehouden worden en mogen niet in gevaarlijke omstandigheden worden gebruikt.  Verwittig onmiddellijk de directie in geval van brand. De brandblussers zijn bruikbaar in geval van nood.                    
                              
b) Diefstal :                        
                              
De directie is verantwoordelijk voor de voorwerpen die gedeponeerd zijn bij de receptie en heeft een algemene verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het kampeerterrein. De kampeerder behoudt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen installatie  en moet elke aanwezigheid van een verdacht persoon aan de directie signaleren. Ofschoon dat de bewaking gegarandeerd is, worden de gebruikers van het kampeerterrein verzocht om de gewone voorzorgsmaatregelen te nemen voor de veiligheid van hun materiaal.                             
                              
11 – Spelen:                     
                              
Geen enkel gewelddadig of storend spel mag in de nabijheid van de installaties worden georganiseerd. Kinderen moeten steeds onder het toezicht zijn van hun ouders.                              
                              
12 - Aankondigingen :                   
                              
Het voorliggende interne reglement hangt uit aan de receptie.                             
                              
13 - Inbreuk tegen het interne reglement :                         
                              
Wanneer een verblijfsgast het verblijf van andere gasten verstoort of de beschikkingen van het voorliggende interne reglement niet respecteert, kan de beheerder, of zijn vertegenwoordiger, mondeling, of indien hij het nodig acht schriftelijk, hem aanmanen te stoppen met het veroorzaken van overlast.  In geval van een ernstige of herhaalde inbreuk op het interne reglement kan de beheerder het contract verbreken. In geval van een strafrechtelijke inbreuk, kan hij beroep doen op de ordediensten.                        
                              
                              
II. - BIJZONDERE VOORWAARDEN                         
                              
- Het verblijf wordt gefactureerd volgens de gereserveerde datums. Er zal geen enkele korting worden gegeven voor een laattijdige aankomst of een vroegtijdig vertrek.                             
                              
- Indien de klant geen bericht heeft nagelaten dat hij zijn aankomstdatum heeft moeten uitstellen, komt de plaats de dag na de voorziene aankomstdatum in het huurcontract, om 12 u. weer ter beschikking.                
                              
- Annulering van het verblijf: voor elke annulering die minder dan 15 dagen voor de aankomstdatum gebeurt, zal de uitbater het voorschot voor zich houden.                          
                              
- U kan aankomen vanaf 13 u.                 
                              
- Het vertrek gebeurt voor de middag, zoniet zal een bijkomende dag worden gefactureerd.                
                              
- Per plaats zal één voertuig en maximum 6 personen worden aanvaard.